Artikelen

Stop met het invoeren van zelfsturing, start met anders organiseren!

Er bestaat steeds meer onbehagen over hoe de wereld om ons heen georganiseerd is. Dat onbehagen gaat gepaard met een gevoel van vervreemding: systemen lijken ons handelen te bepalen, in plaats van dat ze ons ondersteunen bij wat wij belangrijk vinden. Dat moet anders en dat kan ook anders, door te kiezen voor andere organiseerprincipes. [...]

Lees meer

Transformatie van de jeugdzorg vraagt om anders organiseren

De hulp aan kinderen en gezinnen moet beter. Daar zijn alle betrokkenen het mee eens. Een stelselwijziging alleen is echter geen enkele garantie daarvoor. Om duurzame vernieuwing mogelijk te maken moeten we het belemmerende sturingsparadigma dat nog steeds gehanteerd wordt loslaten en anders gaan organiseren. We kunnen daarbij leren van organisaties die zorgvernieuwing succesvol gerealiseerd [...]

Lees meer

Toezicht en verantwoording: van risico naar kans

Toezicht en verantwoording in de zorg worden steeds meer gedomineerd door een risico- en veiligheidsbenadering. Toezichthouders worden gezien als organen die risico’s moeten beheersen en reduceren. Die opvatting klinkt ook door in de zorgbrede governancecode. Deze benadering heeft echter een aantal nadelen en past slecht bij post-bureaucratische manieren van organiseren die we steeds vaker tegenkomen. [...]

Lees meer

Zin en onzin over kwaliteitsindicatoren in de zorg

Kwaliteit in de gezondheidszorg staat hoog op de agenda. En dat moet worden gemeten. Met prestatie-indicatoren, gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen, benchmarks, cliëntbelevingsindexen, normen voor verantwoorde zorg en ‘meetweken’. De samenleving wil graag weten wat er gebeurt met middelen die in de zorg worden geïnvesteerd en welke kwaliteit er geleverd wordt. En dus proberen overheid, toezichthoudende instellingen en [...]

Lees meer

Transitie van de thuiszorg

De thuiszorg loopt op veel plekken vast. Cliënten worden geconfronteerd met een batterij aan zorgverleners, professionals voelen zich lopende band werkers die elke stap die ze zetten moeten verantwoorden. Velen voelen zich vervreemd van hun vak en gevangen in een papieren werkelijkheid die de complexiteit en menselijkheid in de dagelijkse zorgpraktijk ontkent. Productie maken voert [...]

Lees meer

Bezield besturen

Zorgbestuurders balanceren voortdurend tussen druk op het ontwikkelen van visie, nieuwe zorgconcepten, bedrijfseconomische vereisten en de politiek maatschappelijke opdracht. Veel van hun gedrag heeft te maken met ‘zoeken’. Zoeken naar manieren om waarde conflicten te hanteren die voortkomen uit de botsing van verschillende logica’s die in de aandachtgebieden besloten liggen. Bestuurders leunen daarbij sterk op [...]

Lees meer

Meervoudig verantwoorden

Het governance debat in de zorg wordt gekenmerkt door scherpe tegenstellingen. Voorstanders van verdere versteviging van stuur- en beheersingsinstrumentaria en verantwoordingssystematieken zien dit als voorwaarde voor verbetering van kwaliteit en doelmatigheid. Critici benadrukken de negatieve bijverschijnselen, zoals toenemende bureaucratie, verlies van tacit knowlegde en het wegrationaliseren van de niet meetbare aspecten van zorg en dienstverlening. [...]

Lees meer

Terug naar de kern

De mens is altijd bezig geweest bedreigingen te pareren. Daar zijn we goed in, daardoor overleven we. Het heeft ons ook de nodige vooruitgang gebracht. Maar het denken over gevaren en risico’s krijgt vandaag de dag wel heel veel aandacht. Dat geldt in de eerste plaats voor de wereld van de techniek, maar ook in [...]

Lees meer